Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Do jakiego sądu się udać z powództwem o odszkodowanie?

18.02.2021
Do jakiego sądu się udać z powództwem o odszkodowanie?

Idziemy do sądu o odszkodowanie. Który sąd będzie właściwym ?

Przepisy dotyczące procedur dochodzenia odszkodowań z obowiązkowej polisy OC mówią, że powództwo o odszkodowanie wytacza się przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania poszkodowanego lub miejsca zaistnienia zdarzenia lub wypadku. Co to właściwie oznacza?

Do czasu zmiany przepisów, powództwo o odszkodowania należało składać do sadu właściwego miejsca siedziby pozwanego – czyli ubezpieczyciela. Jeśli powództwo dotyczyło bezpośrednio osoby fizycznej np. sprawcy szkody, powództwo należało wytoczyć przed sąd właściwy jego miejsca zamieszkania. Pomimo powyższych regulacji, przepisy ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwalały na wytoczenie powództwa dla sadu właściwego miejsca zamieszkania poszkodowanego. Poszkodowany zatem miał wybór co do miejsca wytoczenia powództwa o odszkodowanie.

Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych można wytoczyć wyłącznie przed sądem właściwym miejsca zamieszkania poszkodowanego lub sądem właściwym dla miejsca zdarzenia. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściwości miejscowej, powództwo będzie można wytoczyć według przepisów właściwości ogólnej.

Co to zmienia w praktyce?

Czas pokaże. Są różne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że zmiana przepisów może spowodować obniżenie kwot uzyskiwanych odszkodowań, ponieważ sądy, poza warszawskimi, nie mają doświadczenia w sprawach o odszkodowania. Potrzeba jednak co najmniej kilku miesięcy, aby móc ocenić skutki zmian w przepisach.

Sąd rejonowy czy sąd okręgowy – gdzie kierować powództwo?

W sprawach o odszkodowania sprawy w Polsce rozstrzygane są przez sądy powszechne: sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. W sprawach, gdzie przedmiot sporu jest do 75 000 złotych – powództwo kieruje się do sądów rejonowych. W sprawach powyżej 75 000 złotych – od razu do sądów okręgowych. Sąd rejonowy rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji, natomiast sądy okręgowe w takich sytuacjach rozpatrują apelację.

Opracowanie MEDIATOR

Mediator oferuje dla swoich klientów prowadzenie sprawy polubownie, a jeśli tego wymaga sytaucjka - również przed sądami.