Szukaj w serwisie

Audyt KRI dla podmiotów publicznych

Audyt KRI dla podmiotów publicznych

Oferta Audytu Bezpieczeństwa Informacji (KRI)

( wymóg Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności )

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. - Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) nakłada obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Bezpieczeństwo informacji w samorządzie to przestrzeganie Rozporządzenia w całości. Audyt bezpieczeństwa informacji to wymóg każdego podmiotu publicznego.

 

Kogo dotyczy Rozporządzenie KRI ?

Rozporzadzenie dotyczy podmiotów publicznych, w których przetwarzane są rejestry publiczne w postaci teleinformatycznej. Powinni się dostosowć do neigo:

  • Urzędy Miast i Gmin
  • Starostwa Powiatowe
  • jednostki organizacyjne jak np. szkoły, przedszkola, MOPS/GOPS, spółki miejskie

 

Czy wymóg audytu dotyczy każdego podmiotu publicznego ?

  - kierownictwo podmiotu publicznego ma obowiązek zapewnienia okresowego audytu
wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji ; z tego obowiązku jest zwolniony podmiot publiczny, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą - § 20 ust.2 r.k.r.i.) ; Rozporządzenie nie zwalnia z tego obowiązku nawet małych podmiotów publicznych - ocena tego wymogu pozostaje w gestii kierownictwa podmiotu publicznego

 

Jaki obowiązki nakłada Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności?

  - podmiot realizujący zadania publiczne ma obowiązek opracowania i ustanowienia, wdrożenia i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji

 

Z czego wynika obowiązek przeprowadzenia audytu?

  - Rozporządzenie w par.20 ust.2 pkt 14 mówi o obowiązku "zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok"

 

Kto powinien przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji ?

  - audyt powinien być przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny, aby nie doszło do sytuacji 'audytowania samego siebie'

 

Jak MEDIATOR przeprowadza audyt ?

  - w oparciu o Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 oraz Rozporządzenie RODO, w 3 płaszczyznach:

  1. prawnej,
  2. organizacyjnej,
  3. technicznej (IT)

  - nasz audyt nie jest wywiadem lecz praktyczną i rzeczywistą oceną stanu bezpieczeństwa danych w podmiocie

 

W jakim zakresie jest przeprowadzany audyt ?

  - nasz audyt jest przeprowadzany w obszarach:

      • Polityki bezpieczeństwa i aspektów prawnych,
      • Organizacji bezpieczeństwa informacji,
      • Zarządzania aktywami,
      • Bezpieczeństwa fizycznego, kontroli dostępu i zarządzenia incydentami,
      • Zarządzania systemami i sieciami.
      • Utrzymania systemów informatycznych,
      • Ciągłości działania,
      • Zgodności z KRI i RODO       

                                                           

Jakie są koszty przeprowadzenia audytu w podmiocie publicznym ?

  - koszt przeprowadzenia audytu jest określony indywidualnie w zależności od warunków zapewnienia bezpieczeństwa informacji

 

Jakie są wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu ?

  - aby ułatwić podmiotom publicznym realizację nałożonych na nie zadań, Departament Informatyzacji MAC i Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych MF przygotowały wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. W dokumencie stwierdzono, że intencją autorów rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych było zobowiązanie podmiotów realizujących zadania publiczne do realizowania okresowego audytu wewnętrznego, bez szczegółowego wskazywania na rodzaj audytu oraz tryb jego przeprowadzania

 

Jak audyt widzi Ministerstwo Finansów ?

1. W podmiotach, w których system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, wymagania określone w § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia uznaje się za spełnione

2. Jednostki, które nie wdrożyły systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, są zobowiązane do zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok. decyzja co do tego, komu zostanie powierzone prowadzenie omawianego audytu, spoczywa na kierownictwie podmiotu.

Dostosowanie podmiotow publicznych do KRI - kontrola NIK z maja 2019r.

NIK przeprowadził w maju 2019r kontrolę piezpieczeństwa danych w urzędach gmin, miast i starostwach. W opinii NIK, "nie jest możliwe zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych bez zachowania właściwego bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych". Wnioski i wytyczne prezentuje na swojej stronie internetowej.

 

Czy PAŃSTWA podmiot wypełnia co roku obowiązek przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI ? Zleć nam analizę i wycenę kosztów jego przeprowadzenia. Jesteśmy gotowi na kontakt od PAŃSTWA.

 

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Zapytanie kontaktowe zostało wysłane
Kiedy możemy zadzwonić?