Szukaj w serwisie

SYGNALISTA w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) i firmach

SYGNALISTA w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) i firmach

Co do zasady każda gmina, powiat i miasto oraz jednostki organizacyjne (JST) będą  zobowiązane do ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa UE i krajowego.

 

Rząd przyjął projekt o ochronie sygnalistów

 

Obowiązek ma obejmować oprócz podmiotów z sektora publicznego - także podmioty prywatne. Znane są zasady, które wytycza Dyrektywa unijna formalizuje rolę SYGNALISTY , ale ostateczny kształt ustawy o sygnalistach dopiero poznamy. Stworzenie bezpiecznych kanałów do zgłaszania oraz ochrona osoby zgłaszającej to główne założenia ustawy o sygnalistach.

 

Kogo dotyczy obowiązek wdrożenia zasad SYGNALISTY ?

Zobowiązani są do wdrożenia :

 • podmioty publiczne (JST) i podległe jednostki organizacyjne zatrudniające co najmniej 50 pracowników
 • firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników
 • firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, lecz wejście obowiązku dla tych zostanie przesunięte o 1 rok

Obligatoryjnie ustawę o SYGNALISTACH muszą wdrożyć podmioty wymienione w USTAWIE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (AML) . Dotyczy to m.in.:

 •     fundacji i stowarzyszeń,
 •     doradców i biur podatkowych,
 •     komisów samochodowych i salonów dealerskich,
 •     agentów ubezpieczeniowych,
 •     biur pośrednictwa i handlu nieruchomościami,
 •     agentów kredytowych,
 •     przedsiębiorców wynajmujących okazjonalne nieruchomości innym przedsiębiorcom.
 •     radców prawnych, adwokatów, notariuszy.

 

Kim jest SYGNALISTA ?

Sygnalistami mogą być:

 • pracownicy,
 • współpracownicy (również w ramach działalności gospodarczych),
 • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów,
 • wolontariusze, stażyści
 • pracownicy wykonawców, podwykonawców i dostawców przedsiębiorcy zobowiązanego.

Sygnalista nie może być stroną w zgłaszanym problemie oraz w przypadku pracowników i współpracowników nie być to zgłoszenie w ramach obowiązków służbowych. 

 


 

SYGNALISTA w firmie

W firmie sygnalista zobowiązany jest do składania zgłoszeń poprzez utworzony przez pracodawcę kanał informacyjny. Pracodawca ma obowiązek chronić tożsamość i zabezpieczyć interesy sygnalisty przed negatywnymi skutkami sygnalizowania. Obowiązek ten prawdopodobnie dotyczył będzie firm z zatrudnieniem powyżej 50 zatrudnionych, ale także firm wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (lista powyżej).

W celu określenia zakresu działania sygnalisty w firmie konieczne będzie dokonanie audytu prawnego. Przedsiębiorcy będą musieli dokładnie przejrzeć wykonywane procesy i posiadane procedury, dokonać analizy ryzyka i obowiązków ustawowych. Na podstawie tej analizy powinni dokonać stosownych aktualizacji lub podjąć określone czynności naprawcze.

 


 

SYGNALISTA w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST)

Nowe zobowiązanie w praktyce będzie dotyczyło wiele podmiotów publicznych. Mają dotyczyć jednostek samorządowych:

 • gmin
 • miast
 • powiatów
 • urzędów wojewódzkich
 • jednostek organizacyjnych
 • spółek miejskich

Wymóg ma dotyczyć podmiotów zatrudniających więcej jak 50 pracowników. To w praktyce oznacza, że kilka tysięcy jednostek samorządowych i organizacyjnych będzie objętych obowiązkiem wdrożenia kanału zgłaszania nieprawidłowości.

 


 

Obowiązki pracodawcy

Firmy i instytucje publiczne (JST) będą zobowiązane m.in. do:

 • zaprojektowania bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie,
 • wyznaczenia bezstronnej osoby do podejmowania działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem,
 • przygotowania i wdrożenia Reglaminu Zgłoszeń Wewnętrznych,
 • zapoznania z nim pracowników,
 • ocena czy zgłoszenie spełnia wymogi Ustawy o Sygnalistach i czy osoba zgłaszająca podlega ochronie prawnej,
 • podejmowania działań następczych w związku ze stwierdzeniem naruszenia, takich jak np. przekazania sprawy do odpowiedniego działu, innej instytucji i organu państwowego lub wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osoby odpowiedzialnej za naruszenie,
 • przygotowania raportu końcowego, zawierającego ustalenia faktyczne oraz rekomendacje działań następczych,
 • prowadzenia rejestru zgłoszeń sygnalistów

 

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Dyrektywa przewiduje możliwość zgłaszania nieprawidłowości trzema kanałami:

1.wewnętrznym - zanim zostaną skierowane do organów zewnętrznych, jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji,

2. zewnętrznym (do właściwego organu) lub

3. w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).

 

Zgłoszenia naruszeń mają dotyczyć sfer:

 • interesów finansowych Unii Europejskiej
 • zasad rynku wewnętrznego,

a także dziedzin:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

 

Korzyści dla pracodawcy

Rozporządzenie w swojej idei także ma pomagać we właściwej organizacji podmiotów publicznych i przedsiębiorstw. Podmiot może uzyskać korzyści takie jak:

 • zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zapobieganie nadużyciom i unikanie kryzysów
 • pomoc w zapewnieniu zgodności z prawem
 • wdrożenie dobrych rozwiązań poprzez wnioski racjonalizatorskie obiektywnych obserwatorów
 • wskazówki mogące usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa/podmiotu

 


 

Wdrożenie USTAWY SYGNALISTA . Oferta MEDIATORA

Oferujemy kompleksowe wdrożenie w zakresie:

1. przygotowanie indywidualnej dokumentacji wdrożeniowej ( w tym szkoleniowej, pomoc w organizacji kanałów zgłaszania, Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych ) oraz pomoc przy powołaniu osoby do obsługi zgłoszeń wraz ze szkoleniem,

2. udostępnienie kanału do przyjmowania zgłoszeń (outsourcing),

3. obsługa zgłoszeń z wybranych kanałów - przejęcie obowiązku osoby do obsługi zgłoszeń (outsourcing).

Oferta w przypadku JST może obejmować UM/UG/Starostwo Powiatowe wraz z jednostkami organizacyjnymi, co zmniejszy koszty obsługi.

 

Program obsługi SYGNALISTA - oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz podmiotów publicznych

 

KNF o wymaganiach dla banku.

 


 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?