Szukaj w serwisie

SYGNALISTA w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) i firmach

Co do zasady każda gmina, powiat i województwo oraz ich jednostki organizacyjne (JST) będą zobowiązane w terminie do 17.XII.21r do ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa UE i krajowego. Ten sam obowiązek ma dotyczyć firm zatrudniających więcej niż 250 osób. Dyrektywa unijna formalizuje rolę SYGNALISTY w JST i w firmie oraz wprowadza prawny parasol ochronny nad taką osobą.

 

Kim jest SYGNALISTA ?

Sygnalistami mogą być:

 • pracownicy,
 • współpracownicy (również w ramach działalności gospodarczych),
 • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów,
 • wolontariusze, stażyści
 • pracownicy wykonawców, podwykonawców i dostawców przedsiębiorcy zobowiązanego.

Sygnalista nie może być stroną w zgłaszanym problemie oraz w przypadku pracowników i współpracowników nie być to zgłoszenie w ramach obowiązków służbowych. 

 


 

SYGNALISTA w firmie

W firmie sygnalista zobowiązany jest do składania zgłoszeń poprzez utworzony przez pracodawcę kanał informacyjny. Pracodawca ma obowiązek chronić tożsamość i zabezpieczyć interesy sygnalisty przed negatywnymi skutkami sygnalizowania. Obowiązek ten prawdopodobnie dotyczył będzie firm z zatrudnieniem powyżej 250 pracowników, a za dwa lata 50-250 zatrudnionych.

W celu określenia zakresu działania sygnalisty w firmie konieczne będzie dokonanie audytu prawnego. Przedsiębiorcy będą musieli dokładnie przejrzeć wykonywane procesy i posiadane procedury, dokonać analizy ryzyka i obowiązków ustawowych. Na podstawie tej analizy powinni dokonać stosownych aktualizacji lub podjąć określone czynności naprawcze.

 


 

SYGNALISTA w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST)

Nowe zobowiązanie w praktyce będzie dotyczyło wiele podmiotów publicznych. Mają dotyczyć jednostek samorządowych:

 • gmin
 • miast
 • powiatów
 • urzędów wojewódzkich

Prawdopodobnie wymóg ma dotyczyć tych z liczbą mieszkańców powyżej 10 000, a w przypadku podległych jednostek organizacyjnych zatrudniających więcej jak 50 pracowników. To w praktyce oznacza, że kilka tysięcy jedostek samorządowych i organizacyjnych może zostać objętych obowiązkiem wdrożenia kanału zgłaszania nieprawidłowości. Rząd wciąż jednak nie przygotował nawet propozycji ustawy, która by to regulowała, więc nie znamy faktycznego kształtu dostosowania dyrektywy do polskiego prawa, a czas biegnie...

 


 

Obowiązki pracodawcy

Firmy i instytucje publiczne (JST) będą zobowiązane m.in. do:

 • zaprojektowania bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie,
 • wyznaczenia bezstronnej osoby do podejmowania działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem,
 • przeszkolenia pracowników w zakresie wprowadzonych rozwiązań wraz z opracowaniem materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania sygnalistów,
 • podejmowania działań następczych w związku ze stwierdzeniem naruszenia, takich jak np. przekazania sprawy do odpowiedniego działu, innej instytucji i organu państwowego lub wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osoby odpowiedzialnej za naruszenie,
 • przygotowania raportu końcowego, zawierającego ustalenia faktyczne oraz rekomendacje działań następczych,
 • prowadzenia rejestru zgłoszeń sygnalistów

 

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Dyrektywa przewiduje możliwość zgłaszania nieprawidłowości trzema kanałami:

1.wewnętrznym - zanim zostaną skierowane do organów zewnętrznych, jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji,

2. zewnętrznym (do właściwego organu) lub

3. w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).

 

Zgłoszenia naruszeń dotyczą :

 • interesów finansowych Unii Europejskiej
 • zasad rynku wewnętrznego,

a także dziedzin:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

 

Korzyści dla pracodawcy

Rozporządzenie w swojej idei także ma pomagać we właściwej organizacji podmiotów publicznych i przedsiębiorstw. Może uzyskać korzyści takie jak:

 • zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zapobieganie nadużyciom i unikanie kryzysów
 • pomoc w zapewnieniu zgodności z prawem
 • wdrożenie dobrych rozwiązań poprzez wnioski racjonalizatorskie obiektywnych obserwatorów

 


 

System obsługi SYGNALISTA od MEDIATORA

Stworzony system ma być niezależny i autonomiczny, a więc powinien być zaprojektowany oraz obsługiwany w sposób zapewniający kompletność, integralność i poufność informacji. Powinien być zabezpieczony przed dostępem przez nieupoważnione osoby oraz chroniący anonimowość sygnalisty. Kluczowe są cechy techniczne takie, jak szyfrowanie połączeń, danych, zabezpieczenie serwerów i anonimizowanie danych osobowych zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych RODO. Takie warunki spełnia system obsługi SYGNALISTY od MEDIATORA.

 

Program obsługi SYGNALISTA - oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz podmiotów publicznych

 

KNF o wymaganiach dla banku.

 


 

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Zapytanie kontaktowe zostało wysłane
Kiedy możemy zadzwonić?