Szukaj w serwisie

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej - wewnętrzny system zarządzania jakością

Nowa Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - wymagania dla podmiotów opieki zdrowotnej od 1.07.24r

 

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej zawiera nowe zasady dla podmiotów leczniczych. Obejmuje ona m.in. wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzację, akredytację oraz rejestracje medyczne.

 

Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa skierowana jest do podmiotów wykonywujących działalność leczniczą w ramach umowy zawartej z NFZ. W ustawie mowa jest o Autoryzacji i Akredytacji, które dotyczą działalności leczniczej - szpitalnej. Ta sama ustawa w części dotyczącej obowiązku prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem wskazuje wszystkie podmioty mające umowę z NFZ.

 

Zapisy umowy:

art.18 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach jest obowiązany do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

 

 

Co zawiera Wewnętrzny System Zarządzania Jakością (WSZJiB) ?

Podmioty wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany do posiadania WSZJiB obejmujący działania mające na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcję pacjentów oraz ciągłe doskonalenie organizacji w tym zakresie. Na system składa się zbiór zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, personelu oraz relacji pomiędzy nimi. Szczegóły precyzuje art.18 tej ustawy.

 

Cel i założenia ustawy

W ramach obowiązków ustawowych pracownicy świdczeniodawcy identyfikują zdarzenia niepożądane, rejestrują je i uczestniczą w procesie usprawniania systemu. Podejmowanie działań wyjaśniających i zapobiegających powinno wpływać na zwiększenie jakości obsługi pacjentów. Jest to główne założenia funkcjonownia WSZJiB.


 

Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem

Oferujemy konsultacje i wdrożenie systemu. Do określenia zakresu prac i przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wywiadu przedwdrożeniowego. Wymagane jest powołanie i współpraca z koordynatorema ds.jakości. Do prawidłowego przygotowania systemu konieczne jest zaangażowanie specjalisty znającego procedury medyczne i strukturę organizacyjną (po stronie podmiotu medycznego) oraz konsultanta z zakresu organizacji podmiotu medycznego (po stronie Mediatora).

 

Oferta Mediatora

Oferujemy dostosowanie podmiotu świadczącego usługi medyczne do wymogów ustawowych i wdrożenie WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA, który obejmuje w zakresie podstawowym:

 

  • przygotowanie wymaganej dokumentacji obejmującej zbiór zasad, procedur, metod i opisów stanowisk, w oparciu o istniejącą dokumentację wdrożenia i certyfikacji ISO9001 lub w przypadku jej braku - przygotujemy ją w całości od początku,
  • wdrożenie w podmiocie (we współpracy z koordynatorem ds jakości),
  • opracowanie planu działania w zakresie ustawowych obowiązków wynikających z ustawy,
  • opracowanie dokumentacji związanej z nowymi obowiązkami pracowników wynikającymi z ustawy. 

 

Ponadto w celu podniesienia świadomości dla pracowników oferujemy szkolenie dot. obsługi zdarzeń niepożądanych. Szkolenie prowadzi radca prawny z doświadczeniem w zakresie odpowiedzialności za błędy medyczne.

 

Dodatkowo usługa może obejmować:

  • pomoc w utrzymaniu, usprawnianiu systemu, w cyklu konsultacji i analiz 1 raz w m-cu przez 12 m-cy.

 

Powyższa oferta zostanie przygotowana przy założeniu, że został powołany koordynator ds. jakości w podmiocie, znający ustawę, strukturę podmiotu i ma umocowanie prawne dyrekcji do wprowadzania zmian usprawniających SYSTEM, wynikających z analizy przyczyn źródłowych oraz badań opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety.

 

Brak wdrożonego SYSTEMU - i co dalej ?

Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością to wymog ustawowy. Od 1 lipca tego roku powinni mieć go wszyscy świadczeniodawcy. Jak zareaguje na brak wdrożenia NFZ - lepiej tego nie spradzać.

 

Certyfikacja ISO 9001

Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością to wielki krok do certyfikacji ISO 9001 w placówce medycznej. Posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001 to dodatkowe 2 kpt kontraktowe z NFZ. Warto więc połączyć zlecenie na ISO9001 z wdrożeniem WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Podmiot zyskuje na czasie i na niższych kosztach w przypadku oddzielnych zleceń.

Jeśli zaś podmiot certyfikacją ISO 9001 na obecnym etapie nie jest zainteresowany, warto rozważyć to po wdrożeniu WSZJiB. Przygotowane zasady, procedury, metody i opisy stanowisk znacząco obniżą koszt przygotowania podmiotu do certyfikacji ISO 9001 przez nas..

 

Zapraszamy do kontaktu na temat wdrożenia WSZJiB oraz pomocy przy certyfikacji ISO9001 oraz ISO27001.


 

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?