Szukaj w serwisie

Ustawa AML. Wdrożenie procedur w podmiocie.

Ustawa AML. Wdrożenie procedur w podmiocie.

Czym jest AML i kogo dotyczy ?

AML (ang. Anti-money Laudering Procedure) oraz CFT (ang. Counting Financing of Terrorism) oznaczają skróty od "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu". Procedury te są unormowane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu, jak również przez niektóre inne ustawy.

 

Ostatnia nowelizacja ustawy AML z kwietnia 2021r. katalog zobowiązanych jeszcze bardziej poszerzyła. Nawet małe, jednoosobowe podmioty tę procedurę muszą wdrożyć. Wg ustawy AML obowiązek ten dotyczy m.in.:

 •     fundacji i stowarzyszeń,
 •     doradców i biur podatkowych,
 •     komisów samochodowych i salonów dealerskich,
 •     agentów ubezpieczeniowych,
 •     kantorów,
 •     biur pośrednictwa i handlu nieruchomościami,
 •     agentów kredytowych,
 •     przedsiębiorców wynajmujących okazjonalne nieruchomości innym przedsiębiorcom.
 •     radców prawnych, adwokatów, notariuszy.

 

Wdrożenie wymogów Ustawy AML w przedsiębiorstwie

 

Co oznacza wdrożenie AML w przedsiębiorstwie i od czego należy zacząć?

Stosowanie w praktyce wymogów Ustawy AML to oprócz wdrożenia, także wiedza jak należy ją przestrzegać. Wdrożenie w przedsiębiorstwie musi mieć charakter kompleksowy, wymagania określa ustawa i nie ma od tego odstępstw.

 

(1). Powołanie osoby odpowiedzialnej za AML w przedsiębiorstwie


Do wdrożenia procedury niezbędne są dwie czynności na początku. Po pierwsze organ zarządzający musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wdrożenie procedur AML w organizacji lub jest nią właściciel w przypadku jeżeli jest to jednoosobowa działalność. Następnie należy odbyć szkolenie wstępne z zasad wdrażania i przestrzegania procedur AML/ CFT.


(2). Ocena ryzyka

Kolejny krok, to opracowanie przez organizację indywidualnej oceny ryzyka, czyli dokumentu, w którym sprecyzujemy ogólnie obszary ryzyka w prowadzonej działalności.


(3). Wewnętrzna procedura AML

Opracowanie wewnętrznej procedury AML to kolejny krok. Składa się ona z elementów wymienionych w Ustawie. Stanowi ona zbiór zaleceń i dobrych praktyk stosowania AML.


(4). Obowiązki wynikające z Ustawy

Nowe obowiązki dla podmiotów wynikają z zapisów Ustawy i polegają na:

przeciwdziałaniu, poprzez:

 • identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy   
 • identyfikacją klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz oceną stosunków gospodarczych
 • prowadzenie analizy przeprowadzanych transakcji

wprowadzeniu wewnętrznych procedur, w tym:

 • procedury w zakresie przeciwdziałania
 • procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

zawiadamiania organów o transakcjach i podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

 • informowanie GIIF o przyjętych wpłatach, dokonanych wypłatach i transakcjach powyżej 15 000 EUR
 • zawiadamianie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa
 • udostępnianie dokumentów lub informacji na żądanie GIIF

 

(5). Rejestr transakcji

Wymagane jest prowadzenie rejestru transakcji klientów

 

Odpowiedzialność za nie zastosowanie się do wymogów ustawy

Osoba działająca w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej, która nie dopełnia wskazanych powyżej obowiązków zawiadomienia GIIF albo przekazuje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób, ponosi odpowiedzialność materialną oraz karną ( zagrożenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat ).

Kary finansowe nałożone na podmioty publikuje GIIF na swojej stronie:  Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Są wyższe niż koszt dostosowania do wymogów przez podmiot obowiązany.

 


 

Oferta dla podmiotów zobowiązanych do wdrożenia procedur AML

 

Kancelaria Prawna Mediator oferuje wdrożenie procedury AML, która obejmuje:

 1.    ocenę ryzyka
 2.    przygotowanie i wdrożnie Wewnętrznej Procedury AML
 3.    wzory stosowanych dokumentów wymienionych w Wewnętrznej Procedurze AML                         (do 10 dokumentów)
 4.    wskazówki i porady dotyczące stosowania się do Ustawy AML

dla podmiotów:

 •     fundacji i stowarzyszeń,
 •     doradców i biur podatkowych,
 •     komisów samochodowych i salonów dealerskich,
 •     agentów ubezpieczeniowych,
 •     biur pośrednictwa i handlu nieruchomościami,
 •     agentów kredytowych,
 •     przedsiębiorców wynajmujących nieruchomości innym przedsiębiorcom.

 

 

Zapytaj o wdrożenie AML dla swojego podmiotu.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?