Szukaj w serwisie

Wypadek z zaniedbania Obsługa bezpośrednia i zdalna.

Od wielu lat na rzecz poszkodowanych uzyskujemy właściwe odszkodowania. Pomagamy poszkodowanym oferując:

 1. skuteczne zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela
 2. podwyższenie otrzymanej kwoty
 3. pomoc po odmowie odszkodowania

 

Odpowiedzialność za upadek pieszego

Odpowiedzialność cywilna za należyte utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych (chodniki, ścieżki), miejsc użyteczności (place zabaw, cmentarze, parki, sklepy, wejścia do sklepów, parkingi marketowe) oraz innych miejsc publicznych (drogi, ulice, parkingi), gdzie piesi mogą przebywać - spoczywa na właścicielach tych terenów lub na zarządzających nimi podmiotach. Zasada ryzyka - jaka tu działa - oznacza, że podmiot nie musi być winny, aby był odpowiedzialny za szkodę. Jeśli dochodzi do wypadku, skutkującego obrażeniami ciała - mogą być podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Podstawą do roszczeń są zapisy art. 415 kodeksu cywilnego: „kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia”. Wynika z nich wprost, że poszkodowany ma prawo rościć o odszkodowanie, a odpowiedzialny zobowiązany jest do naprawienia szkody (osobowej i/lub majątkowej).

 

 

Kiedy roszczenie powypadkowe ?

Na poszkodowanym spoczywa obowiązek (art. 6 k.c.):

 • udowodnienia powstałej szkody,

 • wykazania winy odpowiedzialnego,

 • zgromadzenia dowodów mających związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem.

 

Kiedy odszkodowanie jest należne?

Z okoliczności, jeśli wynika wina poszkodowanego – nie będzie podstaw do odszkodowania. Ważne jest zatem, aby wykluczyć jego winę. Dokumentowanie okoliczności jest tu kluczowe.

 

Do kogo wystąpić o odszkodowanie?

Należy ustalić kto ponosi odpowiedzialność za szkodę. W praktyce nie jest to takie proste. Często bowiem właściciel przerzuca odpowiedzialność na inny podmiot. Ustalanie właściwego odpowiedzialnego zajmuje wtedy dużo czasu.

 

Jak wykazać związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem?

Dokumentowanie zadośćuczynienia, poniesionych kosztów oraz strat musi być rzetelne. Odmowa ubezpieczyciela w postępowaniu polubownym może zakończyć jakiekolwiek dalsze działania przed sądem. Często powodem takich odmów nie jest zła wola ubezpieczyciela, lecz niewystarczająca wiedza poszkodowanego co do dokumentowania roszczenia powypadkowego. Równie częstym przypadkiem jest nie uczciwe występowanie o odszkodowanie za skutki nie mające związku ze zdarzeniem, co nosi znamiona przestępstwa.

 

Jak przygotować się do batalii o odszkodowanie?

Warto – jeśli to możliwe – udokumentować zdjęciami okoliczności, miejsce i inne istotne dla sprawy szczegóły. Wiarygodny świadek, który na piśmie potwierdzi zajście, będzie bardzo przydatny. Jeśli to możliwe do wypadku warto wezwać Policję lub Straż Miejską. Choć te służby zapewne nie potwierdzą przyczyny zdarzenia, to jednak mogą uwiarygodnić okoliczności i skutki. Kolejną jest dokumentacja medyczna, czyli musi wystąpić uszczerbek na zdrowiu. Nie warto zwlekać z wizytami u lekarzy i konsultacjami. Uciekający czas ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, ale także dla celów odszkodowawczych. Im szybciej poszkodowany zgromadzi niezbędną dokumentacje, tym realnie większa kwota do uzyskania. Z uwagi na odmowy ubezpieczycieli, czasem jest konieczność kontynuowania sprawy w sądzie. Wówczas zapewniamy bezpłatnie pełnomocnika w trakcie trwania całego procesu. 

 

W ramach naszej obsługi prawnej osób poszkodowanych, oferujemy:

 • bezpłatną konsultację telefoniczną,

 • analizę w oparciu o przekazane dokumenty,

 • wspólne gromadzenie dokumentacji,

 • dochodzenie odszkodowania bez opłat wstępnych,

 • pełną obsługę polubowną oraz sądową.

 

Zleć bezpłatną analizę prawną Mediatorowi, zanim sam podejmiesz jakiekolwiek działania.

 

Nasi klienci oprócz tradycyjnej osobistej obsługi przedstawiciela Mediatora, mogą skorzystać z obsługi zdalnej dzięki Systemowi Obsługi Zdalnej (SOZ). W ramach tego zdalnie przeprowadzimy analizę sprawy oraz przyjmiemy zlecenie do realizacji. System Obsługi Zdalnej to bezpieczeństwo chroniące przed COVID oraz prawne / RODO.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?