Szukaj w serwisie

Błędy medyczne. Odpowiedzialność szpitala / placówki medycznej

Od wielu lat na rzecz poszkodowanych uzyskujemy właściwe odszkodowania. Pomagamy poszkodowanym oferując:

 1. skuteczne zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela placówki medycznej
 2. podwyższenie otrzymanej kwoty
 3. pomoc po odmowie odszkodowania

 

Za błędy w sztuce medycznej, skutkujące pogorszeniem zdrowia, można występować o odszkodowanie do placówki medycznej. Ponieważ ustawowy obowiązek nakłada na placówki medyczne posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej, z roszczeniem takim w praktyce występuje się do ubezpieczyciela placówki. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy suma gwarancyjna posiadanej polisy jest wyczerpana i wówczas należy kierować roszczenie przeciwko placówce służby zdrowia. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w gromadzeniu dokumentacji oraz reprezentowanie poszkodowanego w sporze z ubezpieczycielem (lub szpitalem) na drodze polubownej. Gdy etap ten nie przynosi oczekiwanego rezultatu, ma miejsce drugi etap, czyli droga sądowa. Wówczas zapewniamy obsługę prawną w sądzie. Nie występujemy z roszczeniami przeciwko pracownikom służb medycznych, a jedynie przeciwko ubezpieczycielowi placówki lub gdy polisa OC nie jest wystarczająca - przeciwko placówce medycznej.

 

Czym jest błąd medyczny ?

To nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej pomoc medyczną, które doprowadziły do szkody na osobie. Z błędem lekarskim wiąże się nierozerwalnie związek przyczynowy między pracą służb medycznych, a poszkodowanym, który w wyniku opieki doznał pogorszenia zdrowia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub zmarł. 

By móc rozpocząć procedurę dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne, należy zgromadzić niezbędną i kompletną dokumentację medyczną, na którą powinna się składać: historia choroby, opinie specjalistów oraz opis zdarzenia sporządzony przez samego poszkodowanego. Na tej podstawie i z pomocą konsultantów, ustalamy odpowiedzialność placówki, w imieniu poszkodowanego formułujemy roszczenie i kierujemy go do odpowiedzialnego za szkodę ubezpieczyciela. Jeżeli z dokumentacji nie wynikają nieprawidłowości oraz brak jest negatywnych skutków – może nie być podstaw do roszczeń odszkodowawczych. Sytuacja, gdy brak jest dokumentacji potwierdzającej błąd medyczny jest niestety częsta. Warto zatem dopilnować swoich praw już na etapie leczenia w placówce medycznej.

 

Po etapie polubownym kierujemy sprawę do sądu. Po zgromadzeniu pozostałej dokumentacji, ponownej analizie, doprowadzamy do spotkania z poszkodowanym. Omawiamy strategię, szacujemy ryzyko, sporządzamy dodatkową dokumentację opisową itd. Proces sądowy trwa często bardzo długo, więc poszkodowany musi uzbroić się w cierpliwość. Ponieważ to walka o duże dodatkowe środki na leczenie, opiekę, sprzęt niezbędny do funkcjonowania lub środki na życie – warto podjąć wyzwanie.

 

W ramach obsługi szkód za błędy medyczne oferujemy:

 • spotkanie z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,

 • pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,

 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,

 • opinię prawną wraz z oceną powodzenia,

 • stały kontakt klienta z opiekunem,

 • postępowanie polubowne i sądowe,

 • pełną obsługę prawną radcy prawnego / adwokata -pełnomocnika,

 • doświadczenie w prowadzeniu o odszkodowania za błędy medyczne (przykładowe sprawy ).

 

Od kogo odszkodowanie za błąd medyczny ?

Z roszczeniem występuje się do placówki medycznej, do ubezpieczyciela tej placówki. Placówka jest zobowiązana do posiadania OC placówki medycznej. Jej zakres można porównać do klasycznej polisy Odpowiedzialności Cywilnej.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Rozporządzenie Ministra Fianasów - świadczenia zdrowotne

 

Nasi klienci oprócz tradycyjnej osobistej obsługi przedstawiciela Mediatora, mogą skorzystać z obsługi zdalnej dzięki Systemowi Obsługi Zdalnej (SOZ). W ramach tego zdalnie przeprowadzimy analizę sprawy oraz przyjmiemy zlecenie do realizacji. System Obsługi Zdalnej to bezpieczeństwo chroniące przed COVID oraz prawne / RODO.

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?