Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij

Audyty KRI

Audyty KRI

Oferta Audytu Bezpieczeństwa informacji

( wymóg Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności )

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. - Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) nakłada obowiązek zapewnienia okresowej weryfikacji sposobów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi stosowanymi w instytucji publicznej. Proces weryfikacji jest formą audytu przeprowadzanego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Audyt bezpieczeństwa informacji to wymóg każdego podmiotu publicznego.

Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie publicznym w ramach KRI ?

(§ 20. 1) Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Kogo dotyczy Rozporządzenie KRI ?

  - podmiotów publicznych, w których przetwarzane są rejestry publiczne w postaci teleinformatycznej, tj:

  • Urzędy Miast,
  • Urzędy Gmin,
  • Starostwa Powiatowe,
  • jednostki organizacyjne publiczne jak szkoły, MOPS/GOPS, przedszkola, itd.

Czy wymóg audytu dotyczy każdego podmiotu publicznego ?

  - kierownictwo podmiotu publicznego ma obowiązek zapewnienia okresowego audytu
wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji ; z tego obowiązku jest zwolniony podmiot publiczny, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą - § 20 ust.2 r.k.r.i.) ; Rozporządzenie nie zwalnia z tego obowiązku nawet małych podmiotów publicznych - ocena tego wymogu pozostaje w gestii kierownictwa podmiotu publicznego

Jaki obowiązki nakłada Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności?

  - podmiot realizujący zadania publiczne ma obowiązek opracowania i ustanowienia, wdrożenia i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji

Z czego wynika obowiązek przeprowadzenia audytu?

  - Rozporządzenie w par.20 ust.2 pkt 14 mówi o obowiązku "zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok"

Kto powinien przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji ?

  - audyt powinien być przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny, aby nie doszło do sytuacji 'audytowania samego siebie'

Jak MEDIATOR przeprowadza audyt ?

  - audyt przeprowadzany jest w 3 płaszczyznach:

  1. prawnej,
  2. organizacyjnej,
  3. technicznej (IT)

  - nasz audyt, uwzględniając obecne ograniczenia kontaktów osobistych, jest przeprowadzany zdalnie, jako wywiad, uwzględniając przy tym wymogi Rozporządzenia. Zebrane informacje oraz własna ocena dają pełen obraz przepływu informacji.

W jakim zakresie jest przeprowadzany audyt ?

  - nasz audyt jest przeprowadzany w obszarach:

      • Polityki bezpieczeństwa i aspektów prawnych,
      • Organizacji bezpieczeństwa informacji,
      • Zarządzania aktywami,
      • Bezpieczeństwa fizycznego, kontroli dostępu i zarządzenia incydentami,
      • Zarządzania systemami i sieciami.
      • Utrzymania systemów informatycznych,
      • Ciągłości działania,
      • Zgodności z KRI i RODO                                                                  

Jakie są koszty przeprowadzenia audytu w podmiocie publicznym ?

  - koszt przeprowadzenia audytu jest określony indywidualnie w zależności od warunków zapewnienia bezpieczeństwa informacji

Jakie są wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu ?

  - aby ułatwić podmiotom publicznym realizację nałożonych na nie zadań, Departament Informatyzacji MAC i Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych MF przygotowały wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. W dokumencie stwierdzono, że intencją autorów rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych było zobowiązanie podmiotów realizujących zadania publiczne do realizowania okresowego audytu wewnętrznego, bez szczegółowego wskazywania na rodzaj audytu oraz tryb jego przeprowadzania

Jak audyt widzi Ministerstwo Finansów ?

1. W podmiotach, w których system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, wymagania określone w § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia uznaje się za spełnione

2. Jednostki, które nie wdrożyły systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, są zobowiązane do zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok. decyzja co do tego, komu zostanie powierzone prowadzenie omawianego audytu, spoczywa na kierownictwie podmiotu.

Dostosowanie podmiotow publicznych do KRI - kontrola NIK z maja 2019r.

NIK przeprowadził w maju 2019r kontrolę piezpieczeństwa danych w urzędach gmin, miast i starostwach. W opinii NIK, "nie jest możliwe zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych bez zachowania właściwego bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych". Wnioski i wytyczne prezentuje na swojej stronie internetowej.

 

Czy WASZ podmiot wypełnia co roku obowiązek przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI ? Zleć nam analizę i wycenę kosztów jego przeprowadzenia. Jesteśmy gotowi na kontakt od PAŃSTWA.

 

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Wyślij
RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję